Lesson Topics

[Hide/Show]
lesson 1
lesson 2
lesson 3
lesson 4
lesson 5
lesson 6
lesson 7
lesson 8
lesson 9
lesson 10
lesson 11
lesson 12
lesson 13
lesson 14
lesson 15
lesson 16
lesson 17
lesson 18
lesson 19
lesson 20
Lesson 9 
Fruit Market-retroflex lateral,ḷ/ḍ , singular/plural, feminine/ masculine, positive/ negative


9.1
Dialogues in Gurmukhi with Transcription and Translation


Gurmukhi Transcription Translation
ਜਾਨ : ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। jā́n : sat sirī akāl. John : /sat sirī akāl./
ਦੁਕਾਨਦਾਰ :
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਆਓ ਜੀ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਏ?
dukāndār :
sat sirī akāl.
āo jī, kī čā́īdā e?
Shopkeeper :
/sat sirī akāl./
Come in, please. What would you like?
ਜਾਨ : ਕੁਝ ਫਲ ਲੈਣੇ ਨੇ। jā́n : kúj phal lɛṇe ne. John :
I would like some fruit.
ਦੁਕਾਨਦਾਰ :
ਜੋ ਕਹੋ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ।
ਸੰਤਰੇ, ਅੰਬ, ਸੇਬ, ਨਾਸ਼ਪਾਤੀਆਂ, ਕੇਲੇ, ਅਮਰੂਦ, ਅੰਗੂਰ।
dukāndār :
jo kͻ́ mil jāegā.
sãtre, ãb, seb, nāšpātīā̃, kele, amrūd, ãgūr.
Shopkeeper :
You will get anything you ask for :
oranges, mangoes, apples, pears, bananas, guavas, grapes.
ਜਾਨ : ਨਾਸ਼ਪਾਤੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨੇ? jā́n : nāšpātīā̃ miṭṭhīā̃ ne? John : Are the pears sweet?
ਦੁਕਾਨਦਾਰ : ਹਾਂ ਜੀ। dukāndār : hā̃ jī. Shopkeeper : Yes, sir.
ਜਾਨ : ਕੀ ਭਾ ਨੇ? jā́n : kī pā̀ ne? John : How much?
ਦੁਕਾਨਦਾਰ : ਤੀਹ ਰੁਪੈ ਕਿੱਲੋ। dukāndār : tī́ rupɛ killo. Shopkeeper : Thirty rupees a kilo.
ਜਾਨ : ਤੇ ਅੰਬ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? jā́n : te ãb kiwẽ ne? John : And how are the mangoes?
ਦੁਕਾਨਦਾਰ :
ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਜੀ।
ਚਾਲੀ ਰੁਪੈ ਕਿੱਲੋ।
ਸੰਧੂਰੀ ਨੇ।
dukāndār :
baṛe wádīā ne jī.
čāḷī rupɛ killo.
sãndū̀rī ne.
Shopkeeper :
They are very good.
Forty rupees a kilo.
These are Sandhuri.
ਜਾਨ : ਸੇਬ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? jā́n : seb kiwẽ ne? John : How are the apples?
ਦੁਕਾਨਦਾਰ :
ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ।
ਸੱਠ ਰੁਪੈ ਕਿੱਲੋ।
dukāndār :
baṛe miṭṭhe ne.
kašmīrī ne.
saṭh rupɛ killo.
Shopkeeper :
They are very sweet.
They are from Kashmir.
Sixty rupees a kilo.
ਜਾਨ : ਏਨੇ ਮਹਿੰਗੇ? jā́n : ene mɛ̃́ge? John : That's too much.
ਦੁਕਾਨਦਾਰ : ਹਾਲੀ ਨਵੇਂ ਨੇ। dukāndār : hālī nawẽ ne. Shopkeeper :
They are from the new crop.
ਜਾਨ :
ਅੱਛਾ, ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਅੰਬ ਤੇ ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਸੇਬ ਦੇ ਦਿਓ।
ਕਿੰਨੇ ਪੇਸੈ ਹੋਏ।
jā́n :
aččhā, ik killo ãb te ik killo seb de dio.
kinne pɛse hoe?
John :
Well then, give me a kilo each of mangoes and apples.
How much is that?
ਦੁਕਾਨਦਾਰ :
ਆਹ ਲਓ ਜੀ।
ਸਾਰੇ ਸੌ ਰੁਪੈ ਹੋਏ।
dukāndār :
ā́ lͻ jī.
sāre sͻ rupɛ hoe.
Shopkeeper :
Here they are.
All together, Hundred rupees.
ਜਾਨ :
ਅੱਛਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ
jā́n :
aččhā, mérbānī.
sat sirī akāl.
John : Thank you.
/sat sirī akāl./
ਦੁਕਾਨਦਾਰ : ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। dukāndār : sat sirī akāl. Shopkeeper : /sat sirī akāl./
 

§ PRONUNCIATION

9.2

Punjabi /ḷ/ is a retroflex lateral. Practice the following words.
 
Gurmukhi Transcription Gurmukhi Transcription Gurmukhi Transcription
ਸਾਡਾ sāḍā ਸਾੜਾ sāṛā ਸਾਲ਼ਾ sāḷā
ਸਲਾਈ salāī ਮੋਢਾ móḍā ਮਾੜਾ māṛā
ਮਾਲ਼ਾ māḷā ਮੱਲੀ mallī ਕਾਢਾ kā́ḍā
ਕਾੜ੍ਹਾ kā́ṛā ਕਾਲ਼ਾ kāḷā ਕੱਲ੍ਹੀ kállī
ਪੀਢਾ pī́ḍā ਪੀੜ੍ਹੀ pī́ṛī ਪੈਲ਼ੀ pɛḷī
ਪਹਿਲੀ pέlī ਕਿੱਡੀ kiḍḍī ਕਾੜ੍ਹੀ kā́ṛī
ਕਾਹਲ਼ੀ kā́ḷī ਕਾਲ਼ੀ kāḷī ਪੀਢੀ pī́ḍī
ਪਾੜੀ pāṛī ਭੋਲ਼ੀ pòḷī ਪੋਲੀ polī
ਪੈਂਦ pɛ̃d ਪੀੜ੍ਹੀ pī́ṛī ਪੀਲ਼ੀ pīḷī
ਪਿੱਲੀ pillī ਗੋਡੀ goḍī ਗੇੜੀ geṛī
ਘੋਲ਼ੀ kòḷī ਕੋਹਲੀ kólī ਗਾਡੀ gāḍī
ਗਾੜੀ gāṛī ਗਲ਼ੀ gaḷī ਪਾਲੀ pālī
ਭਾੜ pā̀ṛ ਸਾਡੀ sāḍī ਕਾਲ਼ੀ kāḷī
ਤਾਲ਼ੀ tāḷī ਕਾੜ੍ਹੀ kā́ṛī ਨਾਲ਼ nāḷ
ਮੀਢੀ mī́ḍī ਸਾਹੜੀ sā́ṛī ਵਾੜ wāṛ
ਪਾੜ pāṛ ਪੋਲੀ polī ਡੋਲ਼ ḍoḷ
ਗੋਡੀ goḍī ਗੋਲ਼ੀ goḷī ਹਾੜ੍ਹੀ hā́ṛī
ਜੇਂਡ jẽḍ ਆੜੂ āṛū ਕੋਲ਼ koḷ
ਰੋਡੀ roḍī ਫਾਡੀ phāḍī ਵਾਢੀ wā́ḍī
ਰੋੜੀ roṛī ਕੋੜੀ koṛī ਨਾਲ਼ੀ nāḷī

9.3

The following sentences are for practing tones in context:


Gurmukhi Transcription Translation
ਓਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ। ó sāḍe kàr āiā. He came to our home.
ਓਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ। ó sāḍe pĩḍ āiā. He came to our village.
ਓਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਇਆ। ó sāḍe šέr āiā. He came to our city.
ਓਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ó bā́r āiā. He came outside.
ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। mɛ̃ bā́r āiā. I came outside.
ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। pàī bā́r āiā. Brother came outside.
ਗੇਂਦ ਭਾਈ ਕੋਲ਼ ਏ। gẽd pā̀ī koḷ e. The ball is with brother.
ਗੇਂਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਏ। gẽd mere koḷ e. The ball is with me.
ਗੇਂਦ ਓਹਦੇ ਕੋਲ਼ ਏ। gẽd óde koḷ e. The ball is with him.
ਓਹ ਕਾਹਲ਼ਾ ਏ। ó kā́ḷā e. He is in a hurry.
ਓਹ ਕਾਲ਼ਾ ਏ। ó kāḷā e. That is black.
ਓਹ ਭਾਰਾ ਏ। ó pā̀rā e. That is heavy.
ਓਹ ਓਧਰ ਗਿਆ। ó ódar giā. He went there.
ਓਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ó ãdar giā. He went inside.
ਓਹ ਭਰ ਗਿਆ। ó pàr giā. That is filled.§ PATTERN PRACTICE
 
9.4

Gurmukhi Transcription Translation
ਫੁਲਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। phulkā čā́īdā e. I want bread.
ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। khāṇā čā́īdā e. I want food.
ਚੰਗਾ ਅੰਬ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। čãgā ãb čā́īdā e. I want a good mango.
ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ṭhã́ḍā pāṇī čā́īdā e. I want some cold water.
9.5

Gurmukhi Transcription Translation
ਕਲਾਕੰਦ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। kalākãd čā́īdī e. I want some /kalākãd/.
ਤਾਜ਼ੀ ਬਰਫੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। tāzī barfī čā́īdī e. I want some fresh /barfī/.
ਚੰਗੀ ਟੋਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। čãgī ṭokrī čā́īdī e. I want a good basket.
ਹੋਰ ਦਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। hor dāl čā́īdī e. I want more /dāl/.
9.6

Gurmukhi Transcription Translation
ਰਸਗੁਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। rasgulle čā́īde ne. I want some /rasgulle/.
ਚੰਗੇ ਅੰਬ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। čãge ãb čā́īde ne. I want some good mangoes.
ਤਾਜ਼ੇ ਸੰਤਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। tāze sãtre čā́īde ne. I want some fresh oranges.
ਇਕ ਦਰਜਨ ਕੇਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ik darjan kele čā́īde ne. I want a dozen bananas.
9.7

Gurmukhi Transcription Translation
ਨਾਰੰਗੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। nārãgīā̃ čā́īdīā̃ ne. I want oranges.
ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। tāzīā̃ nāšpātīā̃ čā́īdīā̃ ne. I want some fresh pears.
ਚੰਗੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। čãgīā̃ jalebīā̃ čā́īdīā̃ ne. I want some good /jalebīā̃/.
9.8

Gurmukhi Transcription Translation
ਕੁਝ ਫਲ ਲੈਣੇ ਨੇ। kúj phal lɛṇe ne. I would like some fruit.
ਕੁਝ ਮੱਠੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। kúj maṭṭhīā̃ lɛṇīā̃ ne. I would like some /maṭṭhīā̃/.
ਇਕ ਸੇਬ ਲੈਣਾ ਏ। ik seb lɛṇā e. I would like one apple.
ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਲੈਣੀ ਏ। nāšpātī lɛṇī e. I would like a pear.
9.9

Gurmukhi Transcription Translation
ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। koī čīz naī̃́ čā́īdī. I don't want anything.
ਹੋਰ ਬਰਫੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। hor barfī naī̃́ čā́īdī. I don't want any more /barfī/.
ਸ਼ਰਬਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। šarbat naī̃́ čā́īdā. I don't want any /šarbat/.
ਹੋਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। hor phal naī̃́ čā́īde. I don't want any more fruit.

9.10

Certain verb forms vary according to the number and gender of the object. All the sentences in this set of pattern practices have been translated with 'I' as subject. Actually, there is no subject expressed in the Punjabi. This must be supplied from the context or situation. Here the sentences are given with neither. As a result, a number of translations are possible: 'He wants bread', etc.
 
9.11 § COUNTING


Many of the following numbers are already familiar. However, the whole set should receive more practice in various frames.
 
Gurmukhi Transcription Translation
ਦਸ das ‘ten’
ਵੀਹ wī́ ‘twenty’
ਤੀਹ tī́ ‘thirty’
ਚਾਲ਼ੀ čāḷī ‘forty’
ਪੰਜਾਹ pãjā́ ‘fifty’
ਸਠ saṭh ‘sixty’ (compare /sat/ 'seven')
ਸੱਤਰ sattar ‘seventy’
ਅੱਸੀ assī ‘eighty’
ਨੱਬੇ nabbe ‘ninety’
ਸੌ ‘hundred’

9.12

Gurmukhi Transcription Translation
ਦੋ ਸੌ do sͻ ‘two hundred’
ਤਿਨ ਸੌ tin sͻ ‘three hundred’
ਚਾਰ ਸੌ čār sͻ ‘four hundred’
ਪੰਜ ਸੌ pãj sͻ ‘five hundred’
ਛੇ ਸੌ čhe sͻ ‘six hundred’
ਸਤ ਸੌ sat sͻ ‘seven hundred’
ਅਠ ਸੌ aṭh sͻ ‘eight hundred’
ਨੌਂ ਸੌ nͻ̃ sͻ ‘nine hundred’
ਹਜ਼ਾਰ hazār ‘thousand’