Lesson Topics

[Hide/Show]
lesson 1
lesson 2
lesson 3
lesson 4
lesson 5
lesson 6
lesson 7
lesson 8
lesson 9
lesson 10
lesson 11
lesson 12
lesson 13
lesson 14
lesson 15
lesson 16
lesson 17
lesson 18
lesson 19
lesson 20
Lesson 5 
Fruit Market – single and double consonants Punjabi and English a/ā, present/future


5.1
Dialogues in Gurmukhi with Transcription and Translation


Gurmukhi Transcription Translation
ਗਾਹਕ : ਨਮਸਤੇ। gā́k : namaste. Customer : /namaste./
ਦੁਕਾਨਦਾਰ :
   ਨਮਸਤੇ ਜੀ।
    ਆਓ ਜੀ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ?
dukāndār :
    namaste jī.
    āo jī, kī čā́īdā?
Shopkeeper :
   /namaste/, sir.
  Come in. What would you like?
ਗਾਹਕ: 
   ਕੁਝ ਸੰਤਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ।
    ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ?
gā́k : kúj sãtre čā́īde ne.
   kiwẽ ditte ne?
Customer : I want some oranges.
   What's the price? (Lit. ‘How are they given?’)
ਦੁਕਾਨਦਾਰ :
   ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਨੇ ਜੀ।
   ਚਾਲੀ ਰੁਪੈ ਦਰਜਨ।
dukāndār :
   bͻ́t saste ne jī.
   čāḷī rupɛ darjan.
Shopkeeper :
  They are very cheap, sir.
  Forty rupees a dozen.
ਗਾਹਕ :  ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ। gā́k : naī̃́, é te bͻ́t mɛ̃́ge ne. Customer : No, they are too expensive.
ਦੁਕਾਨਦਾਰ :ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੀਹ ਦੇ ਦਿਓ। dukāndār : čalo, tūsī̃ tī́ de dio. Shopkeeper : Well then, you may give me thirty five.
ਗਾਹਕ :  ਅੱਛਾ। gā́k : aččhā. Customer : O.K.

5.2

Dialogues in Gurmukhi with Transcription and Translation


Gurmukhi Transcription Translation
ਗਾਹਕ : ਤਾਜ਼ੇ ਅੰਬ ਹੈ ਨੇ ਜੀ? gā́k : tāze ãb hɛ ne jī? Customer : Do you have fresh mangoes?
ਦੁਕਾਨਦਾਰ :
ਜੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਈ ਆਏ ਨੇ।
ਆਹ ਸੰਧੂਰੀ ਨੇ,ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ।
dukāndār :
jī hā̃, aj ī āe ne.
ā́ sãdū̀rī ne, bͻ́t aččhe.
Shopkeeper :
 Yes sir, they just came today.
  These are Sandhuris. Very good.
ਗਾਹਕ : ਕਿਵੇਂ ਲਾਏ ਨੇ? gā́k : kiwẽ lāe ne? Customer : How are they sold?
ਦੁਕਾਨਦਾਰ : ਪੰਜਾਹ ਰੁਪੈ ਕਿੱਲੋ। dukāndār : pãjā́ rupɛ killo. Shopkeeper : Fifty rupees a kilo.
ਗਾਹਕ :
    ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਲੀ ਰੁਪੈ ਦਿਆਂਗਾ।
     ਕਲ੍ਹ ਏਨੇਂ ਤੋਂ ਲਏ ਸੀ।
gā́k :
    mɛ̃ te čāḷī rupɛ diā̃gā.
     kál ene tõ lae sī.
Customer :
    I will give forty rupees.
   Yesterday I bought some for that much.
ਦੁਕਾਨਦਾਰ :
    ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ।
     ਆਹ ਲਓ।
dukāndār :
    aččhā jī, āp dī marzī.
     ā́ lͻ.
Shopkeeper :
  All right, sir, as you please.
   Have these.

5.3

Dialogues in Gurmukhi with Transcription and Translation


Gurmukhi Transcription Translation
ਗਾਹਕ : ਔਹ ਕੇਲੇ ਵਿਖਾਇਓ। gā́k : ͻ́ kele wakhāio. Customer : Show me those bananas.
ਦੁਕਾਨਦਾਰ : ਆਹ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। dukāndār : ā́ lͻ, bͻ́t čãge ne. Shopkeeper : Here they are. They are very good.
ਗਾਹਕ : ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ? gā́k : kiwẽ ditte? Customer : How do you sell them?
ਦੁਕਾਨਦਾਰ : ਸੱਠ ਰੁਪੈ ਦਰਜਨ। dukāndār : saṭh rupɛ darjan. Shopkeeper : Sixty rupees a dozen.
ਗਾਹਕ :
   ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ।
     ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਲੀ ਰੁਪੈ ਦਿਆਂਗਾ।
gā́k :
    é te bͻ́t mɛ̃́ge ne.
    mɛ̃ te čāḷī rupɛ diā̃gā.
Customer :
   That's very expensive.
    I will give forty rupees.
ਦੁਕਾਨਦਾਰ : ਚਲੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਹ ਸਹੀ। dukāndār : čalo jī, pãjā́ sai. Shopkeeper : All right. fifty is enough.
ਗਾਹਕ : ਸੰਤਾਲੀ ਲਓਗੇ? gā́k : sãtāḷī lͻge? Customer : Will you take forty seven?
ਦੁਕਾਨਦਾਰ : ਅੱਛਾ। dukāndār : aččhā. Shopkeeper : O.K.

§ USAGE NOTES
 
5.4 In Punjab, shops are generally small and specialized. These three dialogues deal with fruit shops. Ordinarily vegetables will be sold in different shops. Moreover, it is quite usual to have a number of fruit shops together. The vegetables shops will also be together at another place, perhaps not far away. Grain merchants may be on another street. Some fruit sellers will be in regular shops. Others will be in stalls in the fruit market, a large building usually put up and maintained by the city. A few will simply do business from the street or sidewalk.
 
It is quite customary to bargain a bit. Women tend to do so more than men, with the result that the shopkeeper starts higher to allow more bargaining space. Bargaining does not set the price. Rather it is something of a brief ritual leading up to agreement at a pretty generally understood going price in the market at that season. Do not overdo haggling in the market. On the other hand, do not accept the shopkeeper's first price. Find out something of the local price structure at the time, and then bargain until the price is in line. Shopping around from one seller to another will help give the needed information.
 
5.5 You will find a variety of fruit in the markets at various seasons. Some will be familiar. Others, like mangoes /ãb/, are occasionally seen in the United States. Still others will be totally strange. When you get to Punjab go on exploring in the markets. Ask about anything you see that you don't know. It will be worthwhile getting acquainted with all the fruits and vegetables in use.  
There are two kind of oranges in Punjab, /sãtrā/ and /nārãgī/. Though they are quite distinct, English calls them both 'oranges'. Most American oranges are /nārãgī/ rather than /sãtrā/. /sãtre/ peel more easily and have different, sweeter flavour.
 
There are many varieties of mangoes /ãb/. The names vary from place to place. They differ in size, colour, shape, flavour, and of course, price. If you don't like them the first time you try them, try again. You may have got one of the poor varieties the first time! In the same way there are several varieties of bananas, some quite different from that familiar in America. They also differ greatly in price.
 
§ PRONUNCIATION
 
5.6 Punjabi has both single and double consonants. Double consonants are held longer than single. Some pairs of words are distinguished only by the length of a consonant. There are not many such pairs. Nevertheless, it is important to pronounce the double consonants correctly, because otherwise the word may not be recognized.
 
Double consonants are not distinctive in spoken English. 'nil' and 'mill' rime exactly. In spelling, doubling of consonant letters is used most commonly to indicate something about the vowels. Thus 'hoping' and 'hopping' differ in the vowels, not in the consonants. Because you are accustomed to reading 'p' and 'pp' alike, it is easy to overlook the difference when you work on Punjabi. This is another reason to depend on your hearing of the instructor's pronunciation rather than or reading the transcriptions. Wherever we write a Punjabi word with a double consonant it should warn you to listen carefully for feature which is unfamiliar to most Americans.
 
The following words should be carefully practiced. First listen to your instructor's pronunciation as he reads the list through. Then imitate his pronunciation. He will provide a model. At first say them only immediately after hearing him.
 
Gurmukhi Transcription Gurmukhi Transcription
ਸਦੀ sadī ਸੱਦੀ saddī
ਕਮਾ kamā ਕੰਮੀ kammī
ਚੁਕਿਆ čukiā ਚੁੱਕਿਆ čukkiā
ਕੂਚਾ kūčā ਕੱਚਾ kaččā
ਬਾਕੀ bākī ਬੱਕੀ bakkī
ਵਾਧੂ wā́dū ਬੱਧਾ báddā
ਜਤੀ jatī ਜੁੱਤੀ juttī
ਬਜਾ bajā ਬੱਝਾ bájjā
ਚਾਬੀ čābī ਚੱਬੀ čabbī
ਲੋਭੀ lóbī ਲੱਭੀ lábbī
ਲੇਪੀ lepī ਲੱਪੀ lappī
ਕਸੀ kasī ਕੱਸੀ kassī
ਨਾਚੀ nāčī ਨੱਚੀ naččī
ਕੁਲੀ kulī ਕੁੱਲੀ kullī

5.7

The vowel /ɛ/ is rather similar to ‘a’ in 'man'. For /ͻ/ the closest English approximation is 'aw' in 'saw'. This is better in British English than in American, but not really close enough in either. Both should receive some practice. The following words will be useful :


Gurmukhi Transcription Gurmukhi Transcription
ਕੈ ਜੈ
ਲਹਿ lέ ਲੈ
ਰਹਿ rɛ́ ਕਹਿ kέ
ਸੈ ਨਹਿਰ nέr
ਲਹਿਰ lέr ਤੈਰ tɛr
ਸ਼ਹਿਰ šέr ਮਹਿਰਾ mέrā
ਪਹਿਰਾ pέrā ਪੈਸਾ pɛsā
ਪਹਿਲੀ pέlī ਪੈਂਦ pɛ̃d
ਬਹਿੰਦੇ bɛ̃́de ਵੈਰੀ wɛrī
ਕਹੁ kͻ́ ਜੌ
ਲਹੁ lͻ́ ਚੌ čͻ
ਨੌ ਰਹੁ rͻ́
ਕੌਰ kͻr ਪਹੁਰ pͻ́r
ਤੌਰ tͻr ਚੌਰ čͻr
ਦੌਰ dͻr ਮਹੁਰੀ mͻ́rī
ਬਹੁਤ bͻ́t ਗੌਲ gͻl
ਦੌਨ dͻn ਚੌਦਾਂ čͻdā̃
ਤਰੌ tarͻ ਦੌਨ dͻn
ਲੈਂ lɛ̃ ਹੈਂ hɛ̃
ਸਹੁੰ sͻ̃́ ਗੌਂ gͻ̃
ਸੌਂ sͻ̃ ਜੌਂ jͻ̃


§ PATTERN PRACTICE
5.8Gurmukhi Transcription Translation
ਇਕ ਸੰਤਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ik sãtrā čā́īdā e. I want one orange.
ਇਕ ਅੰਬ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ik ãb čā́īdā e. I want one mango.
ਇਕ ਕੇਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ik kelā čā́īdā e. I want one banana.
5.9

Gurmukhi Transcription Translation
ਕੁਝ ਸੰਤਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। kúj sãtre čā́īde ne. I want some oranges.
ਕੁਝ ਅੰਬ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। kúj ãb čā́īde ne. I want some mangoes.
ਕੁਝ ਕੇਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। kúj kele čā́īde ne. I want some bananas.
ਕੁਝ ਫਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। kúj phal čā́īde ne. I want some fruit.
5.10

Gurmukhi Transcription Translation
ਚਾਲ਼ੀ ਰੁਪੈ ਦਰਜਨ। čāḷī rupɛ darjan. Forty rupees a dozen.
ਸਵਾ ਤੀਹ ਰੁਪੈ ਦਰਜਨ। sawā tī́ rupɛ darjan. Thirty and a quarter rupees a dozen.
ਸਠ ਰੁਪੈ ਕਿੱਲੋ। saṭh rupɛ killo. Sixty rupees a kilo.
5.11

Gurmukhi Transcription Translation
ਓਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ। ó te bͻ́t mɛ̃́ge ne. Those are really too expensive.
ਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਨੇ। é te bͻ́t saste ne. These are very cheap.
5.12

Gurmukhi Transcription Translation
ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਲ਼ੀ ਰੁਪੈ ਦਿਆਂਗਾ। mɛ̃ te čāḷī rupɛ diā̃gā. I will give only forty rupees.
ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਤਰ ਰੁਪੈ ਦਿਆਂਗਾ। mɛ̃ te sattar rupɛ diā̃gā. I will give only seventy rupees.
ਮੈਂ ਤੇ ਵੀਹ ਰੁਪੈ ਦਿਆਂਗਾ। mɛ̃ te wī́ rupɛ diā̃gā. I will give only twenty rupees.
ਮੈਂ ਤੇ ਤੀਹ ਰੁਪੈ ਦਿਆਂਗਾ। mɛ̃ te tī́ rupɛ diā̃gā. I will give only thirty rupees.
5.13

Gurmukhi Transcription Translation
ਮੈਂ ਤੇ ਤੀਹ ਰੁਪੈ ਦਿਆਂਗੀ। mɛ̃ te tī́ rupɛ diā̃gī. I will give only thirty rupees.
ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਲ਼ੀ ਰੁਪੈ ਦਿਆਂਗੀ। mɛ̃ te čāḷī rupɛ diā̃gī. I will give only forty rupees.
ਮੈਂ ਤੇ ਸਵਾ ਵੀਹ ਰੁਪੈ ਦਿਆਂਗੀ। mɛ̃ te sawā wī́ rupɛ diā̃gī. I will give only twenty and a quarter rupees.

5.14

Patterns 5.11, 5.12 and 5.13 all contain /te/. All of them to be used only when these sentences are set off against some other statement. Compare /bͻ́t saste ne jī./ and /naī̃́, é te bͻ́t mɛ̃́ge ne./ in dialogue 5.1. Practice these same patterns with /te/ omitted.
 

5.15

Pattern 5.12 would be used by a male speaker. Pattern 5.13 would be used by a female speaker. The two are otherwise exactly identical.