Lesson Topics

[Hide/Show]
lesson 1
lesson 2
lesson 3
lesson 4
lesson 5
lesson 6
lesson 7
lesson 8
lesson 9
lesson 10
lesson 11
lesson 12
lesson 13
lesson 14
lesson 15
lesson 16
lesson 17
lesson 18
lesson 19
lesson 20
Lesson 10 
Golden Temple Amritsar –tones, narrative, present continuous


10.1
Dialogues in Gurmukhi with Transcription and Translation


Gurmukhi Transcription Translation
ਜਾਗੀਰ ਸਿੰਘ :
ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਏ।
jagīr sĩ́g :
é darbār sā́b e.
Jagir Singh :
This is Darbar Sahib.
ਜਾਨ :
ਇਸ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਗੁੰਬਦ ਸੋਹਣੇ ਲਗਦੇ ਨੇ।
jā́n :
is de sunέrī gũbad sóṇe lagde ne.
John :
Its golden domes are pretty.
ਜਾਗੀਰ ਸਿੰਘ :
ਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਂਵਾ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਲਗਦਾ ਏ।
jagīr sĩ́g :
jī, te énā dā parčhāwā̃ wī sarowar wič sũdar lagdā e.
Jagir Singh :
Yes. And their reflection in the lake is also beautiful.
ਜਾਨ : ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ? jā́n : é kadõ baṇiā sī? John : When was it built?
ਜਾਗੀਰ ਸਿੰਘ :
ਚਾਰ ਸੌ ਸਾਲ ਹੋਏ।
ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ।
jagīr sĩ́g :
čār sͻ sāḷ hoe.
is dī nī̃́ mīā̃ mīr ne rakkhī sī.
Jagir Singh :
About four hundred years ago.
Mian Mir laid its foundation stone.
ਜਾਨ :
ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਏ।
jā́n :
tā̃ te é bͻ́t purāṇā e.
John :
Then it is quite old.
ਜਾਗੀਰ ਸਿੰਘ :
ਹਾਂ ਜੀ।
ਪਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
jagīr sĩ́g :
hā̃ jī.
par sone dā kãm mā́rājā raṇjīt sĩ́g ne karwāiā sī.
Jagir Singh :
Yes.
But Maharaja Ranjit Singh had this gold work done.
ਜਾਨ :
ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ?
jā́n :
is nū̃ harī mãdar wī kɛ̃́de ne?
John :
It is also called Hari Mandir, isn't it?
ਜਾਗੀਰ ਸਿੰਘ :
ਜੀ।
ਆਓ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀਏ।
jagīr sĩ́g :
jī.
āo, ãdar čallīe.
Jagir Singh :
Yes.
Let us go in.
ਜਾਨ : ਇਹ ਕੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ? jā́n : é kī gā raé ne? John : What they are singing?
ਜਾਗੀਰ ਸਿੰਘ :
ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ।
jagīr sĩ́g :
é kīrtan kar raé ne.
grãth sā́b de šabd gā raé ne.
Jagir Singh :
They are performing the Kirtan.
They are singing hymns from the Granth Sahib.
ਜਾਨ :
ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਓਂਦੇ ਨੇ।
jā́n : bͻ́t sóṇā gͻ̃de ne. John : They sing very nicely.
ਜਾਗੀਰ ਸਿੰਘ :
ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰਾਗੀ ਨੇ।
ਏਧਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਓ।
jagīr sĩ́g :
hā̃ jī, é bͻ́t čãge rāgī ne.
édar mere nāḷ āo.
paršãd lͻ.
Shopkeeper :
Yes, they are very good singers.
Come here with me.
Take Parshad.
ਜਾਨ : ਅੱਛਾ ਜੀ। jā́n : aččhā jī. John : All right.
ਜਾਗੀਰ ਸਿੰਘ :
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਸੰਦ ਆਇਆ?
jagīr sĩ́g :
darbār sā́b pasãd āiā?
Jagir Singh :
Did you like Darbar Sahib?
ਜਾਨ : ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ। jā́n : hā̃ jī, bͻ́t. John : O yes, very much.§ USAGE NOTES

10.2

The Darbar Sahib of Golden Temple is the leading Sikh shrine. It is located on an island in a lake in the centre of the city of Amritsar. The city is named from the temple, Amritsar, meaning 'Lake of Nectar'.
 
Before partition Amritsar and Lahore were together the central cities of Punjab. The border, however, now separates them. Lahore is the chief city of Pakistani Punjab, and Amritsar of India. Amritsar has long been the most important Sikh centre. There are a number of shrines in the area. Khalsa College in Amritsar is the oldest Sikh instituition of higher learning.
 
Ramdas was the fourth Guru. He led the Sikhs from 1574 to 1581.
Ranjit Singh was Maharaja in the Punjab from 1799 to 1839.
The Granth Sahib is a collection of hymns and other religious writings compiled by the Sikh Gurus.
A /kirtan/ is musical recitation of religious poetry. /paršād/ is a preparation of flour, ghee, and sugar which is passed to the worshipers during certain services.
 


§ PRONUNCIATION

10.3

There are no new sounds in this lesson. However, practicing the following words will give you fluency in the more difficult sounds of Punjabi. Concentrate especially on the retroflex sounds.
 
Gurmukhi Transcription Gurmukhi Transcription Gurmukhi Transcription
ਕਾਣਾ kāṇā ਪੌਣੇ pͻṇe ਸਾਡਾ sāḍā
ਸਾਢੇ sā́ḍe ਮਾੜਾ māṛā ਸਾੜਾ sāṛā
ਜਾਣਾ jāṇā ਆਉਣਾ ͻṇā ਨੱਢੀ náḍḍī
ਵੱਢੀ wáḍḍī ਤਾੜੀ tāṛī ਚਾੜ੍ਹੀ čā́ṛī
ਪਾਣੀ pāṇī ਛਾਹਣੀ čhā́ṇī ਵਾਢੀ wā́ḍī
ਲੱਡੂ laḍḍū ਸੜਕ saṛk ਰੜਕ raṛk
ਰੋਣਾ roṇā ਤੋਣਾ toṇā ਢਾਡੀ tā̀ḍī
ਭੰਡ pã̀ḍ ਲੜੀ laṛī ਸੜੀ saṛī
ਮਣਕਾ maṇkā ਰੌਣਕ rͻṇak ਮੋਢਾ móḍā
ਪਿੰਡ pĩḍ ਕੜ੍ਹੀ káṛī ਨੜੀ naṛī
ਪਾਹਣ pā́ṇ ਢਾਣੀ ṭā̀ṇī ਭੇਡ pèḍ
ਛਡ čhaḍ ਭਾੜਾ pā̀ṛā ਘੜੀ kàṛī

10.4

More tone practice in frames :


Gurmukhi Transcription Translation
ਓਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਏਗਾ। ó ludiā̀ṇe jāegā. He will go to Ludhiana.
ਓਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਏਗਾ। ó amritsar jāegā. He will go to Amritsar.
ਓਹ ਜਲੰਧਰ ਜਾਏਗਾ। ó jalã́dar jāegā. He will go to Jullundur.
ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। asī̃ ludiā̀ṇe jāwā̃ge. We will go to Ludhiana.
ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। asī̃ amritsar jāwā̃ge. We will go to Amritsar.
ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। asī̃ jalã́dar jāwā̃ge. We will go to Jullundur.
ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸਾਂ। mɛ̃ ludiā̀ṇe sā̃. I was at Ludhiana.
ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਂ। mɛ̃ amritsar sā̃. I was at Amritsar.
ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਸਾਂ। mɛ̃ jalã́dar sā̃. I was at Jullundur.
ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਸਾਂ ਅਸੀਂ। ludiā̀ṇe gae sā̃ asī̃. We went to Ludhiana.
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਸਾਂ ਅਸੀਂ। amritsar gae sā̃ asī̃. We went to Amritsar.
ਜਲੰਧਰ ਗਏ ਸਾਂ ਅਸੀਂ। jalã́dar gae sā̃ asī̃. We went to Jullundur.
ਓਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਿਆ। ó sāḍe nāḷ ludiā̀ṇe giā. He went to Ludhiana with us.
ਓਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ। ó sāḍe nāḷ amritsar giā. He went to Amritsar with us.
ਓਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਜਲੰਧਰ ਗਿਆ। ó sāḍe nāḷ jalã́dar giā. He went to Jullundur with us.
10.5

Gurmukhi Transcription Translation
ਗੁੰਬਦ ਸੋਹਣੇ ਲਗਦੇ ਨੇ। gũbad sóṇe lagde ne. The domes look pretty.
ਗੁੰਬਦ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲਗਦੇ ਨੇ। gũbad bͻ́t sóṇe lagde ne. The domes look very pretty.
ਸੁਨਹਿਰੀ ਗੁੰਬਦ ਸੋਹਣੇ ਲਗਦੇ ਨੇ। sunέrī gũbad sóṇe lagde ne. The golden domes look pretty.
ਇਸ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਸੋਹਣੇ ਲਗਦੇ ਨੇ। is de gũbad sóṇe lagde ne. Its domes look pretty.
10.6

Gurmukhi Transcription Translation
ਪਰਛਾਵਾਂ ਸੁੰਦਰ ਲਗਦਾ ਏ। parčhāwā̃ sũdar lagdā e. The reflection looks beautiful.
ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲਗਦਾ ਏ। parčhāwā̃ bͻ́t sũdar lagdā e. The reflection looks very beautiful.
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸੁੰਦਰ ਲਗਦਾ ਏ। énā̃ dā parčhāwā̃ sũdar lagdā e. Their reflection looks beautiful.
ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਸੁੰਦਰ ਲਗਦਾ ਏ। parčhāwā̃ sarowar wič sũdar lagdā e. The reflection in the pool looks beautiful.
10.7

Gurmukhi Transcription Translation
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ? darbār sā́b kadõ baṇiā sī? When was the Darbar Sahib built?
ਗੁੰਬਦ ਕਦੋਂ ਬਣੇ ਸਨ? gũbad kadõ baṇe san? When were the domes built?
ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? sone da kãm kadõ karwāiā si? When was the gold work done?
ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਦੋਂ ਰੱਖੀ ਸੀ? is dī nī̃́ kadõ rakkhī sī? When was its corner-stone laid?
10.8

Gurmukhi Transcription Translation
ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? é kī kar raé ne? What are they doing?
ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ? é kī khéḍ raé ne? What are they playing?
ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏ? jagīr sĩ́g kī kar riā́ e? What is Jagir Singh doing?
ਅਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਕੀ ਗਾ ਰਹੀ ਏ? amrit kͻr kī gā raī́ e? What is Amrit Kaur singing?
10.9

Gurmukhi Transcription Translation
ਓਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਏ? ó kī kardā e? What is he doing?
ਇਹ ਕੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ? é kī gͻ̃de ne? What are they singing?
ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ? mũḍe kī khéḍde ne? What are the boys playing?
ਕੁੜੀਆਂ ਕੀ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? kuṛīā̃ kī gͻ̃dīā̃ ne? What are the girls singing?
10.10

Gurmukhi Transcription Translation
ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੜਕ ਏ। é dillī dī saṛk e. This is the Delhi Road.
ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ। é šέr dīā̃ seṛkā̃ ne. These are city roads.
ਇਹ ਮੋਹਣ ਦਾ ਘੋੜਾ ਏ। é móṇ dā kòṛā e. This is Mohan's horse.
ਇਹ ਰਾਮ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ। é rām de kòṛe ne. These are Ram's horses.
10.11

Gurmukhi Transcription Translation
ਆਪ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। āp dā pĩḍ pasãd āiā. I liked your village.
ਆਪ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਆਈ। āp dī kāfī pasãd aī. I liked your coffee.
ਆਪ ਦੇ ਅੰਗੂਰ ਪਸੰਦ ਆਏ। āp de ãgūr pasãd āe. I liked you grapes.
ਆਪ ਦੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ। āp dīā̃ jalebīā̃ pasãd āīā̃. I liked you /jalebīā̃/.


§ COUNTING

10.12

Learn the following numbers and practice them in frames such as you have been using.
 
Gurmukhi Transcription English Word
ਸੋਲ਼ਾਂ soḷā̃ ‘sixteen’
ਸਤਾਰਾਂ satārā̃ ‘seventeen’
ਅਠਾਰਾਂ aṭhārā̃ ‘eighteen’
ਉੱਨੀ unnī ‘nineteen’


You can now count as far as twenty, and by tens to one hundred. You also know how to express fractions involving halves and quarters. Those are the most useful numbers. For the present it is better to stop with that. The remaining numbers are rather complex and not frequently used.
 
For example, /pãjattar/ 'seventy-five' is one of the more transparent ones. It looks like a condensation of /pãj/ and /sattar/. But there is no easy way of figuring out what the form should be, so the only way would be to memorize the whole set. Some are much less obvious. /pɛ̃́ṭh/ 'sixty-five' does not look much like /pãj/ and /saṭh/. After you have acquired greater fluency in Punjabi, you may desire to learn some more numerals. For the present, it is better to avoid them as far as possible.