Lesson Topics

[Hide/Show]
lesson 1
lesson 2
lesson 3
lesson 4
lesson 5
lesson 6
lesson 7
lesson 8
lesson 9
lesson 10
lesson 11
lesson 12
lesson 13
lesson 14
lesson 15
lesson 16
lesson 17
lesson 18
lesson 19
lesson 20
Lesson 11 
A Folk-Tale (of a crow and sparrow) - summary of consonants and vowels, ph/f, j/z, nasals, tones on different syllables, narrative past tense


11.1
Dialogues in Gurmukhi with Transcription and Translation


Gurmukhi Transcription Translation
ਇਕ ਸੀ ਚਿੜੀ ਤੇ ਇਕ ਸੀ ਕਾਂ। ik sī cīṛī te ik sī kā̃. There was a sparrow and a crow.
ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਖਿਚੜੀ ਰਿੰਨ੍ਹਣ ਲੱਗੇ। dowẽ ral ke khīčṛī rínaṇ lagge. They together began to cook /khičṛī/.
ਚਿੜੀ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ। čiṛī ne liā̃dā čͻḷā̃ dā dāṇā. The sparrow brought a grain of rice.
ਤੇ ਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਮੋਠਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ। te kā̃ ne liā̃dā moṭhā̃ dā dāṇā. And the crow brought a grain of /moṭh/.
ਚਿੜੀ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਲੱਗੀ। čiṛī ag bāḷaṇ laggī. The sparrow began to make fire.
ਓਹਨੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। óne kā̃ nū̃ kiā́. She said to the crow :
ਕਾਵਾਂ, ਕਾਵਾਂ ਜਾਹ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ। kāwā̃ kāwā̃, jā́ khū́ tõ pāṇī liā. O crow, O crow, go and bring water from the well.
ਕਾਂ ਨੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਂਦਾ। kā̃ ne khū́ tõ pāṇī lɛ ā̃dā. The crow brought water from the well.
ਚਿੜੀ ਨੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। čiṛī ne kā̃ nū̃ kiā́. The sparrow said to the crow :
ਇਹ ਪਾਣੀ ਥੋਹੜਾ ਏ। é pāṇī thóṛā e. This water is little.
ਜਾਹ ਹੋਰ ਲਿਆ। jā́ hor liā́. Go and bring some more.
ਕਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। kā̃ pāṇī lɛṇ čalā giā. The crow went to bring the water.
ਪਿੱਛੋਂ ਚਿੜੀ ਨੇ ਖਿਚੜੀ ਰਿੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖਾ ਲਈ। piččhõ čiṛī ne khičṛī rín ke khā laī. After this the sparrow cooked the /khičṛī/ and ate it.
ਤੇ ਚੱਕੀ ਦੇ ਗੰਡ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਈ। te čakkī de gãḍ wič luk gaī. And hid herself in the hole of the grinding-wheel.
ਜਦੋਂ ਕਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, jadõ kā̃ pāṇī lɛ ke āiā. When the crow returned with water.
ਤਾਂ ਚਿੜੀ ਓਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। tā̃ čiṛī othe koī naī̃́ sī. The sparrow wasn't there any more.
ਏਧਰ ਓਧਰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਓਹਨੂੰ ਚਿੜੀ ਦਾ ਪੂੰਝਾ ਦਿਸ ਪਿਆ। édar ódar wekhdiā̃ ónū̃ čiṛī dā pū̃́jā dis piā. Looking around, he saw the sparrow's tail.
ਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈ ਤੱਤੀ ਕੀਤੀ। kā̃ ne ag wič salāī tattī kītī. The crow heated a needle in the fire,
ਤੇ ਚਿੜੀ ਦੇ ਪੂੰਝੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। te čiṛī de pū̃́je wič de dittī. And pushed it in the tail of the sparrow.
ਚਿੜੀ ਲੱਗੀ ਚੀਕਣ, čiṛī laggī čīkaṇ, The sparrow began to cry :
ਚੀਂ ਚੀਂ ਮੇਰਾ ਪੂੰਝਾ ਸੜਿਆ। čī̃ čī̃ merā pū̃́jā saṛiā. /čī̃ čī̃/, my tail is burning.
ਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ, kā̃ ne aggõ kiā́, The crow replied:
ਕਿਓਂ ਪਰਾਇਆ ਖਿੱਚੜ ਖਾਧਾ। kiõ parāiā khiččaṛ khā́dā. Why did she eat another person's /khičṛī/?
ਇਹੋ ਮੇਰੀ ਬਾਤ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਪੈ ਗਈ ਰਾਤ। eó merī bāt, te uttõ pɛ gaī rāt. This is my tale and the night is late.§ USAGE NOTES

11.2

This is a very familiar folk tale in Punjab. It will be distinctly worth memorizing, since you may have opportunity to tell a tale. A familiar one is certainly the best for a beginner!
 
Line 1 is a very usual opening formula for a tale of this sort. It is, of course, varied slightly from tale to tale: /ik sī rājā te ik sī rāṇī/. ‘There once was a king and a queen’. etc. A sentence of this type marks that follows as a tale in much the same way as does English 'Once upon a time there was a sparrow and a crow’.
 
Line 24 is a standard way of closing a folk tale. It has some of the same functions as English ‘And so they lived happily ever after’. Neither of these formulas would be used with other kinds of narrative.  


Line 23 is a well known proverb. It uses /khiččaṛ/ instead of the more usual /khičṛī/. Being a proverb, it would not do to change it, of course. /kiõ parāī khičṛī khā́dī/. would, however, mean exactly the same thing.  

11.3

/khičṛī/ is a dish made of rice and something else cooked together. The other ingredient is most often some kind of /dāl/, This is the case here; /moṭh/ is a kind of /dāl/. The word /khičṛī/ is also used metaphorically of anything mixed, e.g. /khičṛī pā̀šā/ mixed language: Punjabi, English, Urdu and what-not mixed together.  

11.4

Village people grind flour from their own grain. For this purpose they use a /čakkī/. This consists of two stones one above the other. The lower one is stationary; the upper one can be turned by means of a /hatthī/ (compare /hath/ ‘hand’). In the centre of the upper stone is a hole /gãḍ/ into which the grain is poured a little at a time. It passes between the two as the upper one is turned and comes out around the edge as flour.  § PRONUNCIATION

11.5

The following is a convenient summary of all the sounds of Punjabi:
 
Velar Palatal Retroflex Dental Labial
Stops:voiceless k č t p
aspirated kh čh ṭh th ph
voiced g j d b
Nasals η n m
Flap and trill r
Laterals l
Fricatives: voiceless š s f
voiced z
Semi-vowels y w
Glottal h


Nasalization :    ˜


Tones :    ́   (High Tone) ,     ̅   (Mid Tone) ,     ̀   (Low Tone)


Vowels :

Gurmukhi
Transcription Gurmukhi Transcription
ī e
ε ā
ͻ o
ū i
a u

11.5

The labels given are techincal phonetic terms. A few were introduced in the first ten lessons. The remainder are introduced here for the convenience of students who have studied phonetics. If you are not already familiar with them, there is no need to learn them. They will not be made use of in the remaining lessons.
 
11.6 Certain of the sounds listed require some comment:


There is a clear contrast in Punjabi between /ãb/ and /ab/, /ãd/ and /ad/, and /ãḍ/ and /aḍ/. This is shown by such pairs of words as the following:
 
Gurmukhi Transcription Translation Gurmukhi Transcription Translation
ਕੰਬ /kãb/ ‘tremble’ ਲਬ /lab/ ‘greed’
ਸੰਦ /sãd/ ‘tool’ ਸਦ /sad/ ‘call’
ਕੰਡ /kãḍ/ ‘back’ ਕਢ /káḍ/ ‘take out’


In the speech of most Punjabis, there is also a distinction between /ãg/ and /aη/. However, this is very much less important. There is a great deal of variation. Some say /wāη/ ‘like’; others say /wā̃g/; still others use both. But those who say /wāη/ usually say /wiãg/ ‘trick’. Because of such variation, it is impossible to transcribe the difference in a way that would accurately reflect the pronunciation of all those who might serve as instructors using these lessons. But it is hardly necessary, since the distinction is of little significance. For convenience, we have written both as /ãg/. Thus /wā̃g/ represents either /wāη/ or /wā̃g/, while /wiãg/ represents only /wiaηg/. If you imitate your instructor, your pronunciation of these words will be entirely acceptable, though perhaps slightly different from that of another person trained under a different instructor.
 
11.7 The situation with /ñ/ is in some ways similar. There are very few words with /ñ/ where this is not immediately followed by /č/ or /j/, The only common one is /añāṇā/ ‘child’. On the other hand, neither /n/ or /ṇ/ occurs before /č/ or /j/. We can, therefore, use a simpler transcription and write / ̃č/ and / ̃j/ instead of the more strictly correct /ñč/ and /ñj/. There is no possibility of mistake, and the beginner would not be helped by the added specification.
 
11.8 In some parts of Punjab, /ḷ/ is not distinguished from /l/. In others, /ḷ/ is used in fewer words than is indicated in these lessons. Your instructor's pronunciation, therefore, may not coincide exactly with that shown. In any case, imitate his pronunciation. If you do so, you will be understood in any part of the Punjab. Punjabis who distinguish /ḷ/ and /l/ are accustomed to hearing dialects that do not. If you make the distinction in a community that does not, there can be no difficulty.
 
11.9 Not all Punjabis make a clear distinction between /ph/ (which is rather common) and /f/ (which is much rarer). In certain positions in the word, some people will pronounce both much like English ‘f ’. The distinction is mostly likely to be made in initial position. Educated people are more likely to make the distinction than uneducated. Again, the best practice is to imitate your instructor. His speech probably represents a very good type of Punjabi that should be acceptable anywhere.
 
11.10 /z/ is a sound that occurs most often in words borrowed from Urdu. As such, it is very much more common in Pakistani Punjabi than in Indian. Its pronunciation presents no difficulty for Americans, being very much like ‘z’ in ‘zoo’. But it does give trouble for some Punjabis. You will frequently hear /j/ substituted, particularly in rural areas. Thus, you may hear /jarūr/ for /zarūr/. It is probably best to use /z/, but you must be prepared to hear and understand /j/.
 
11.11 There are three tones in Punjabi. Every word has just one tone. It may occur on the first syllable or (very much more rarely) on the second syllable. Normal tone is very much the most frequent. For this reason it is convenient to leave it unmarked except when it occurs on the second syllable. This makes it unnecessary to write any tone mark on more than half the words Though not written the tone is still to be pronounced. Every Punjabi word has a tone. The following indicate the possibilities.
 
1. syllable     2. syllables    3. syllables
 
Tone on first syllable :
 
Gurmukhi Transcription Translation
normal ਚਾ /čā/ ‘enthusiasm’
normal ਕੋੜਾ /koṛā/ ‘whip’
normal ਬੋਲੀਏ /bolīe/ ‘let's talk’
low ਝਾ /čā̀/ ‘peep’
low ਘੋੜਾ /kòṛā/ ‘horse’
low ਭੇਜੂੰਗਾ /pèjū̃gā/ ‘will send’
high ਚਾਹ /čā́/ ‘tea’
high ਕੋੜ੍ਹਾ /kóṛā/ ‘leper’
high ਖਾਊਂਗਾ /khā́ū̃gā/ ‘will eat’’


Tone on second syllable :
 
Gurmukhi Transcription Translation
normal ਛਲਾ /čhalā / ‘deceive’
normal ਕਰਾਈ /karāī/ ‘get it done’
low ਭਰਾ /parā̀/ ‘fill’
low ਪੜ੍ਹਾਈ /paṛā̀ī/ ‘studies’
high ਵਗਾਹ /wagā́/ ‘throw’
high ਕਰਾਊਂ /karā́ū̃/ ‘will get it done’


Four syllable and longer words are infrequent, but follow the same patterns.
 

§ PATTERN PRACTICE
11.12

Gurmukhi Transcription Translation
ਚਿੜੀ ਨੇ ਚੌਲ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਣਾ ਲਿਆਂਦਾ। čiṛī ne čͻḷā̃ dā dāṇā liā̃dā The sparrow brought a grain of rice.
ਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ। kā̃ ne pāṇī liā̃dā. The crow brought water.
ਇਹਨੇ ਸਲਾਈ ਲਿਆਂਦੀ। éne salāī liā̃dī. He brought a needle.
ਇਹਨੇ ਫਲ ਲਿਆਂਦੇ। éne phal liā̃de. He brought fruit.
11.13

Gurmukhi Transcription Translation
ਕਾਂ ਅਗ ਬਾਲਣ ਲੱਗਾ। kā̃ ag bālaṇ laggā. The crow began to make a fire.
ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। mũḍā kãm karn laggā. The boy began to work.
ਕੁੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। kuṛī kãm karn laggī. The girl began to work.
ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲੱਗੀਆਂ। kuṛīā̃ pāṇī lɛṇ laggīā̃. The girls began to bring water.
11.14

Gurmukhi Transcription Translation
ਚਿੜੀ ਅਗ ਬਾਲਣ ਲਈ ਗਈ। čiṛī ag bālaṇ laī gaī. The sparrow went to make a fire.
ਕਾਂ ਖਿਚੜੀ ਰਿੰਨ੍ਹਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। kā̃ khičṛī rínaṇ čalā giā. The crow went to cook /khičṛī/.
ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। kuṛīā̃ pāṇī lɛṇ čalīā̃ gaīā̃. The girls went to get water.
ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। mũḍe kãm karn čale gae. The boys went to work.
11.15

Gurmukhi Transcription Translation
ਓਹਨੇ ਸਲਾਈ ਪੂੰਝੇ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ। óne salāī pū̃́je wič dittī. He put the needle into the tail.
ਓਹਨੇ ਪੈਸਾ ਹਥ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। óne pɛsā hath wič de dittā. He put the money in the hand.
ਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਓਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। kā̃ ne pāṇī ónū̃ de dittā. The crow gave her the water.
ਚਿੜੀ ਨੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਚੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। čiṛī ne kā̃ nū̃ khičṛī de dittī. The sparrow gave the crow /khičṛī/.
11.16

Gurmukhi Transcription Translation
ਜਾਓ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਓ। jāo khū́ tõ pāṇī liāo. Go and get water from the well.
ਜਾਓ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆਓ। jāo bazār tõ sabzī liāo. Go and get vegetables from the market.
ਜਾਓ ਹੋਰ ਖਿਚੜੀ ਲਿਆਓ। jāo hor khīčṛī liāo. Go and get more /khīčṛī/.
ਜਾਓ ਹੋਰ ਚੌਲ ਲਿਆਓ। jāo hor čͻḷ liāo. Go and get more rice.
11.17

Gurmukhi Transcription Translation
ਕਾਂ ਨੇ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। kā̃ ne čiṛī nū̃ kiā́. The crow said to the sparrow.
ਓਹਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। óne dukāndār nū̃ kiā́. He said to the shopkeeper.
ਹਲਵਾਈ ਨੇ ਓਹਨੂੰ ਕਿਹਾ। halwāī ne ónū̃ kiā́. The confectioner said to him.
ਇਹਨੇ ਓਹਨੂੰ ਕਿਹਾ। éne ónū̃ kiā́. He said to her.
She said to him.
He said to him. etc.

11.18

The pattern in 11.15 is one that you have seen many times before. It is the usual way of making a command or request in the situations of most of the dialogues given in these lessons.It is the form that you will find most frequently proper in your contacts with Punjabi people
 
It is given here to provide a comparison with sentences 7 and 11 in the store. These are also commands of a less polite kind. Such commands might be addressed to children or under certain circumstances to servants, but not ordinarily to adult acquaintances.
 
11.19 /óne/ is parallel in function to such sequences of words as /kā̃ ne/. /óne/, /éne/, and /ónū̃/ are written as single words because each is said with only one tone. Each Punjabi word has a tone. To write /é ne/ would imply a second tone, /é ne/, but such a pronunciation is not used.
 
11.20 /karn/ is to /kar/ as /lɛṇ/ is to /lɛ/ or /rínaṇ/ is to /rín/. The ending here is /-n/ after /r/, /-ṇ/ after vowels, and /-aṇ/ after most consonants.
 
11.21 Compare the order of words in 11.7 with line 3 in 11.1. Compare 11.8 with line 20.
 
The pattern practices give what is usually considered as the normal order. In colloquial Punjabi, however, there are many departures from this "standard". Perhaps the commonest differs by only one change: one word or a group of closely related words is taken out and put at the end of the sentences after the verb. Sentences of this kind have appeared many times before in these lessons. For example, in 2.1 :  


Gurmukhi Transcription
ਇਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ। é ne mere dost, rām gopāl.
Compare
ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਨੇ। é mere dost, rām gopāl, ne.


/mere dost, rām gopāl/ is such a group of closely related words that act as a single unit, even if it does constitute more than half the sentences.