Lesson Topics

[Hide/Show]
lesson 1
lesson 2
lesson 3
lesson 4
lesson 5
lesson 6
lesson 7
lesson 8
lesson 9
lesson 10
lesson 11
lesson 12
lesson 13
lesson 14
lesson 15
lesson 16
lesson 17
lesson 18
lesson 19
lesson 20
Lesson 6 
Sweets shop – retroflex sounds, Punjabi and English r/ḍ/ṛ, feminine/ masculine, counting


6.1
Dialogues in Gurmukhi with Transcription and Translation


Gurmukhi Transcription Translation
ਗਾਹਕ : ਨਮਸਤੇ। gā́k : namaste. Customer : /namaste/.
ਹਲਵਾਈ :
   ਨਮਸਤੇ ਜੀ।
   ਆਓ ਜੀ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ?
halwāī :
   namaste jī.
   āo jī, kī čā́īdā?
Confectioner :
   /namaste/, sir.
   Yes sir, what do you want??
ਗਾਹਕ : ਜਲੇਬੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? gā́k : jalebīā̃ kiwẽ ne? Customer : How much are the /jalebīā̃/?
ਹਲਵਾਈ : ਚਾਲੀ ਰੁਪੈ ਕਿੱਲੋ। halwāī : čāḷī rupɛ killo. Confectioner : Forty rupees kilo.?
ਗਾਹਕ : ਤੇ ਬਰਫੀ? gā́k : te barfī? Customer : And the /barfī/?
ਹਲਵਾਈ :  ਸੱਤਰ ਰੁਪੈ । halwāī :sattar rupɛ. Confectioner : Seventy rupees.
ਗਾਹਕ : ਜਲੇਬੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ? gā́k : jalebiã tāzīā̃ ne? Customer : Are the /jalebīā̃/ fresh?
ਹਲਵਾਈ : ਜੀ, ਹੁਣੇ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। halwāī : jī, huṇe káḍḍīā̃ ne. Confectioner : Yes, I just prepared these.
ਗਾਹਕ :
   ਅੱਛਾ, ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਦਿਓ।
   ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਓ।
gā́k :
   aččhā, ik killo dio.
   ṭokrī wič pā dio.
Customer :
   Fine. Give me a kilo.
   Put in the basket.
ਹਲਵਾਈ : ਅੱਛਾ ਜੀ। halwāī : aččhā jī. Confectioner : Yes sir.

6.2

Dialogues in Gurmukhi with Transcription and Translation


Gurmukhi Transcription Translation
ਗਾਹਕ : ਆਹ ਲੱਡੂ ਚੰਗੇ ਨੇ? gā́k : ā́ laḍḍū čãge ne? Customer : Are these /laḍḍū/ good?
ਹਲਵਾਈ :
   ਜੀ, ਕਲ੍ਹ ਬਣਾਏ ਸਨ।
   ਕਲਾਕੰਦ ਵੀ ਤਾਜ਼ੀ ਏ।
halwāī :
   jī, kál baṇāe san.
   kalākãd wī tāzī e.
Confectioner :
   Yes, they were made yesterday.
   The /kalākãd/ is also fresh.
ਗਾਹਕ : ਕਿਵੇਂ ਏ? gā́k : kiwẽ e? Customer : How much is it?
ਹਲਵਾਈ: ਸੱਠ ਰੁਪੈ ਕਿੱਲੋ। halwāī : saṭh rupɛ killo. Confectioner : Sixty rupees a kilo.
ਗਾਹਕ : ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਏ। gā́k : é te bͻ́t mɛ̃́gī e. Customer : That's too much.
ਹਲਵਾਈ : ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਏ ਜੀ। halwāī : dúd bͻ́t mɛ̃́gā e jī. Confectioner : The milk is very high, sir.
ਗਾਹਕ : ਨਹੀਂ, ਪੌਣੇ ਸੱਠ ਲੈ ਲਓ। gā́k : naī̃́, pͻṇe saṭh lɛ lͻ́. Customer : No, I'll give fifty nine and three-quarters.
ਹਲਵਾਈ : ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। halwāī : aččhā, jiwẽ āp dī marzī. Confectioner : O.K., just as you please.

6.3

Dialogues in Gurmukhi with Transcription and Translation


Gurmukhi Transcription Translation
ਸੁਰਿੰਦਰ : ਮਠਿਆਈ ਵੀ ਲਓ ਨਾ। surĩdar : maṭhiāī wī lͻ́ nā. Surindar : Have some sweets also.
ਜਾਨ : ਅੱਛਾ। jā́n : aččhā. John : Thanks.
ਸੁਰਿੰਦਰ :
   ਇਹ ਪੇਠਾ ਏ।
   ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਏ।
surĩdar :
   é peṭhā e.
   asī̃ āp baṇāiā e
Surindar :
   This is /peṭhā/.
   We made it ourselves.
ਜਾਨ : ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਏ। jā́n : bͻ́t miṭṭhā e. John : It is very sweet.
ਸੁਰਿੰਦਰ :
   ਤੇ ਇਹ ਮੱਠੀਆਂ ਨੇ।
   ਨਮਕ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ।
surĩdar :
   te é maṭṭhīā̃ ne.
   namak wālīā̃ ne.
Surindar :
   And these are /maṭṭhīā̃/.
   They are very salty.
ਜਾਨ : ਇਹ ਠੀਕ ਨੇ। jā́n : é ṭhīk ne. John : They are very good.
ਸੁਰਿੰਦਰ :
   ਪਾਣੀ ਲਓਗੇ।
   ਬਹੁਤ ਠੰਢਾ ਏ।
surĩdar :
   pāṇī lͻge?
   bͻ́t thã́ḍā e.
Surindar :
   Will you have some water?
   It is very cold.
ਜਾਨ : ਜੀ। jā́n : jī. John : Yes, thank you.

§ USAGE NOTES
 
6.4 The dialogue in 6.3 begins in a way that indicates it to be the continuation of some previous conversation. If it were starting fresh, Surindar would more likely have said : /maṭhiāī lͻ/.
 
§ PRONUNCIATION
 
6.5 Punjabi /ṭ ḍ ṇ/ are retroflex sounds. This means that they are pronounced with the tip of the tongue turned slightly back and touching the roof of the mouth a little behind the gums. Punjabi /ṭ/ is slightly farther back than English 't'./ḍ/ and /ṇ/ are pronounced with the same tongue position as /ṭ/. All of these vary a little, of course, from word to word.
 
English 't d n' are commonly retroflex when they follow 'r' as in 'Burt. bird, burn'. Pronounce each of these and hold the final tongue position so that you can observe carefully. Because retroflex sounds are heard in English only after 'r', Americans sometimes think they hear an 'r'-like sound before /ṭ ḍ ṇ/. (Of course, this could not be /r/, because this is not 'r'-like.)
 
The following words will be useful for practice. First your instructor will pronounce the list a couple of times. Listen for the differences between retroflex and dental sounds. Then pronounce the words, carefully imitating his model.
 
Gurmukhi Transcription Gurmukhi Transcription
ਮੋਤੀ motī ਮੋਟੀ moṭī
ਮੋਦੀ modī ਮੋਢ੍ਹੀ móḍī
ਮੋਨੀ monī ਮੋਹਣੀ móṇī
ਸੀਤੀ sītī ਸੀਟੀ sī́ṭī
ਸਾਦੀ sādī ਸਾਡੀ sāḍī
ਸੋਨਾ sonā ਸੋਹਣੀ sóṇī
ਪਤਾ patā ਪਟਾ paṭā
ਪਦਾ padā ਪੀਡ੍ਹਾ pī́ḍā
ਚਨਾ čanā ਪਣਾ paṇā
ਕੀਤੀ kītī ਕੱਟੀ kaṭṭī
ਕੀਹਦਾ kī́dā ਕਾਢਾ kā́ḍā
ਕਾਨਾ kānā ਕਾਣਾ kāṇā
ਜਤ jat ਜਟ jaṭ
ਜਦ jad ਜੇਡੀ jeḍī
ਜਾਨੀ jānī ਜਾਣੀ jāṇī
ਬਹੁਤਾ bͻ́tā ਬਟੂਆ baṭūā
ਬੰਦੀ bãdī ਬੰਡੀ bãḍī
ਬਾਨੀ bānī ਬਾਣੀ bāṇī
ਲਤ lat ਲਟ laṭ
ਲਦ lad ਕਢ੍ਹ káḍ
ਲਾਨੀ lānī ਲਾਣੀ lāṇī


6.6 /ṭ/ also has an aspirated counterpart, /ṭh/. This makes it necessary, of course, to pronounce /ṭ/ quite unaspirated. The following words will be useful for practice.
 
Gurmukhi Transcription Gurmukhi Transcription
ਥੋਕ thok ਠੋਕ ṭhok
ਥਪ thap ਠਾਪ ṭhāp
ਥਾਣ thāṇ ਠਾਣ ṭhāṇ
ਸਾਥੀ sāthī ਪਾਠੀ pāṭhī
ਹਾਥੀ hāthī ਕਾਠੀ kāṭhī
ਪੱਥੀ patthī ਪੱਠੀ paṭṭhī
ਲਥ lath ਲਠ laṭh
ਹਥ hath ਹਠ haṭh
ਚੌਥ čͻth ਚੌਂਹਠ čͻ̃́ṭh
ਟੀਕ ṭīk ਠੀਕ ṭhīk
ਟੋਕ ṭok ਠੋਕ ṭhok
ਟਪ ṭap ਠਪ ṭhap
ਪਾਟੀ pāṭī ਪਾਠੀ pāṭhī
ਲਾਟੀ lāṭī ਲਾਠੀ lāṭhī
ਸੋਟੀ soṭī ਕੋਠੀ koṭhī
ਚਟ čaṭ ਚਠ čaṭh
ਹਟ haṭ ਹਠ haṭh
ਕਟ kaṭ ਕਠ kaṭh


§ PATTERN PRACTICE
6.7

Gurmukhi Transcription Translation
ਏਹ ਸਸਤੀ ਏ। é sastī e. It is cheap.
ਬਰਫੀ ਸਸਤੀ ਏ। barfī sastī e. /barfī/ is cheap.
ਗੋਭੀ ਸਸਤੀ ਏ। góbī sastī e. Cauliflower is cheap.
ਕਲਾਕੰਦ ਮਹਿੰਗੀ ਏ। kalākãd mɛ̃́gī e. /kalākãd/ is expensive.
6.8

Gurmukhi Transcription Translation
ਏਹ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ। é sastīā̃ ne. These are cheap.
ਜਲੇਬੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ। jalebīā̃ sastīā̃ ne. The /jalebīā̃/ are cheap.
ਨਰੰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ। narãgīā̃ mɛ̃́gīā̃ ne. The oranges are expensive.
ਮੱਠੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। maṭṭhīā̃ čãgīā̃ ne. The /maṭṭhīā̃/ are good.
6.9

Gurmukhi Transcription Translation
ਏ ਸਸਤੀ ਏ। é sastī e. It is cheap.
ਦੁੱਧ ਸਸਤਾ ਏ। dúd sastā e. Milk is cheap.
ਕੇਲਾ ਚੰਗਾ ਏ। kelā čãgā e. The banana is good.
ਅੰਬ ਤਾਜ਼ਾ ਏ। ãb tāzā e. The mango is fresh.
ਫੁਲਕਾ ਚੰਗਾ ਏ। phulkā čãgā e. The bread is good.
6.10

Gurmukhi Transcription Translation
ਏਹ ਸਸਤੇ ਨੇ। é saste ne. These are cheap.
ਕੇਲੇ ਸਸਤੇ ਨੇ। kele saste ne. The bananas are cheap.
ਸੰਤਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ। sãtre mɛ̃́ge ne. The oranges are expensive.
ਅੰਬ ਚੰਗੇ ਨੇ। ãb čãge ne. The mangoes are good.
ਲੱਡੂ ਤਾਜ਼ੇ ਨੇ। laḍḍū tāze ne. The /laḍḍū/ are fresh.
6.11

Gurmukhi Transcription Translation
ਅਸੀਂ ਲੱਡੂ ਬਣਾਏ। asī̃ laḍḍū baṇāe. We made / laḍḍū/.
ਮੈਂ ਫੁਲਕਾ ਬਣਾਇਆ। mɛ̃ phulkā baṇāiā. I made /phulkā/.
ਅਸੀਂ ਬਰਫੀ ਬਣਾਈ। asī̃ barfī baṇāī. We made /barfī/.
ਮੈਂ ਆਪ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। mɛ̃ āp jalebīā̃ baṇāīā̃. I myself made /jalebīā̃/.

6.12

Punjabi nouns are divided into two genders. The following are feminine. Feminine nouns can be used in patterns 6.7 and 6.8.
 
Gurmukhi Transcription Gurmukhi Transcription
ਜਲੇਬੀਆਂ jalebīā̃ ਬਰਫੀ barfī
ਕਲਾਕੰਦ kalākãd ਮੱਠੀ maṭṭhī
ਨਾਰੰਗੀ nārãgī ਗੋਭੀ góbī
ਸਬਜ਼ੀ sabzī ਮੇਥੀ methī
ਚਾਹ čā́ ਕਾਫੀ kāfī


The following nouns are masculine. Masculine nouns can be used in patterns 6.9 and 6.10.
 
Gurmukhi Transcription Gurmukhi Transcription
ਲੱਡੂ laḍḍū ਪੇਠਾ peṭhā
ਦੁੱਧ dúd ਪਾਣੀ pāṇī
ਸੰਤਰਾ sãtrā ਅੰਬ ãb
ਕੇਲਾ kelā ਫਲ phal
ਫੁਲਕਾ phulkā ਸ਼ਰਬਤ šarbat


You can detemine the gender of a Punjabi noun by finding it used in one of these patterns—or many others where gender controls. When you get to Punjab, you will learn many new words just by hearing them used. No one will tell you whether they are masculine or feminine; you will have to find out for yourself. So get the habit of watching for evidence. Next time you review past dialogues and pattern practices look for evidence of gender for these and other nouns not listed.
 
§ Counting

6.13

Several of the following numbers are already familiar to you.
 
Gurmukhi Transcription Translation
ਇਕ ik ‘one’
ਦੋ do ‘two’
ਤਿੰਨ tin ‘three’
ਚਾਰ čār ‘four’
ਪੰਜ pãj ‘five’
ਛੇ čhe ‘six’
ਸਤ sat ‘seven’
ਅੱਠ aṭh ‘eight’
ਨੌਂ nͻ̃ ‘nine’
ਦਸ das ‘ten’


With the exception of /ik/, they can all be used in very much the same constructions. /ik/ must be used with singular nouns.
 
Gurmukhi Transcription Translation
ਇਕ ਸੰਤਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ik sãtrā čā́īdā e. I want one orange.
ਵੀਹ ਸੰਤਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। wī́ sãtre čā́īde ne. I want twenty oranges.
ਤੀਹ ਸੰਤਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। tī́ sãtre čā́īde ne. I want thirty oranges.
ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਦਿਆਂਗਾ। ik rupiā diā̃gā. I will give one rupee.
ਚਾਲ਼ੀ ਰੁਪੈ ਦਿਆਂਗਾ। čāḷī rupɛ diā̃gā. I will give forty rupees.
ਸੱਠ ਰੁਪੈ ਦਿਆਂਗਾ। saṭh rupɛ diā̃gā. I will give sixty rupees.


Practice using all the numerals in these and other similar frames. Several other suitable ones can be found in past dialogues and pattern practices.