Lesson Topics

[Hide/Show]
lesson 1
lesson 2
lesson 3
lesson 4
lesson 5
lesson 6
lesson 7
lesson 8
lesson 9
lesson 10
lesson 11
lesson 12
lesson 13
lesson 14
lesson 15
lesson 16
lesson 17
lesson 18
lesson 19
lesson 20
Lesson 7 
Market – tones, counting


7.1
Dialogues in Gurmukhi with Transcription and Translation


Gurmukhi Transcription Translation
ਹਲਵਾਈ : ਆਓ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। halwāī : āo jī, ãdār ā jāo. Confectioner : Come in please.
ਗਾਹਕ :
   ਕੁਝ ਰਸਗੁੱਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ।
   ਕੀ ਭਾ ਨੇ?
gā́k :
   kúj rasgulle lɛṇe ne.
   ki pā̀ ne?
Customer :
   I want some /rasgulle/.
   What do they sell for?
ਹਲਵਾਈ :
   ਇਕੱਤੀ ਰੁਪੈ ਕਿੱਲੋ ਨੇ।
   ਤੁਹਾਥੋਂ ਪੌਣੇ ਇਕੱਤੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ।
halwāī :
   ikatti rupɛ killo ne.
   tuā̀thõ pͻṇe ikattī lɛ lā̃ge.
Confectioner :
   They are thirty one rupees a killo.
   I will charge you thirty and three quarters.
ਗਾਹਕ :
   ਅੱਛਾ, ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਦੇਣਾ।
   ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਵੀ ਦੇਣਾ।
gā́k :
   aččhā. ik killo deṇe.
   te nāle ik killo šakkar pāre wī deṇā.
Customer :
   Fine. Give me a kilo.
   And also give me a kilo of /šakkar pāre/.
ਹਲਵਾਈ : ਹੋਰ ਕੁਝ? halwāī : hor kúj? Confectioner : Anything else?
ਗਾਹਕ :
   ਨਹੀਂ, ਬਸ।
   ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਓ।
   ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਏ?
gā́k :
   naī̃́, bas.
   ṭokrī wič pā dio.
   kinne pɛse hoe?
Customer :
   No, that's all.
   Put them in a basket.
   How much do I owe you
ਹਲਵਾਈ : ਸਾਰੇ ਸਾਢੇ ਇਕਾਹਠ ਰੁਪੈ ਜੀ। halwāī : sare sā́ḍe ikā́ṭh rupɛ jī. Confectioner : All together sixty one and half rupees.
ਗਾਹਕ : ਆਹ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਭਾਨ ਦੇ ਦਿਓ। gā́k : ā́ lͻ, bākī pā̀ṇ de dio. Customer : Here it is. Give me the change.
ਹਲਵਾਈ : ਆਹ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ। halwāī : ā́ lͻ bākī pɛse. Confectioner : Here is the change.

7.2

Dialogues in Gurmukhi with Transcription and Translation


Gurmukhi Transcription Translation
ਗਾਹਕ :ਕਲਾਕੰਦ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈ? gā́k : kalākãd kiwẽ lāī? Customer : How much is the /kalākãd/?
ਹਲਵਾਈ :ਚਾਲੀ ਰੁਪੈ ਕਿੱਲੋ। halwāī : čāḷī rupɛ killo. Confectioner : Forty rupees a kilo.
ਗਾਹਕ :
   ਏਨੀ ਮਹਿੰਗੀ?
   ਔਹ ਹਲਵਾਈ ਤੇ ਤੀਹਾਂ ਦੀ ਦਿੰਦਾ ਏ।
gā́k :
   enī mɛ̃́gī?
   ͻ́ halwāī te tī́ā̃ dī dĩdā e.
Customer :
   Isn't that expensive?
   That confectioner sells it for thirty.
ਹਲਵਾਈ :
   ਇਹ ਓਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਏ।
   ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੌਣੇ ਚਾਲੀ ਦੇ ਦਿਓ।
halwāī :
   é óde nālõ čãgī e.
   čalo, tusī̃ pͻṇe čāḷī de dio.
Confectioner :
   That is better than that.
   Well, give me thirty nine and three-quarters.
ਗਾਹਕ :ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਢੇ ਤੀਹ ਦਿਆਂਗਾ। gā́k : naī̃́ mɛ̃ sā́ḍe tī́ diā̃gā. Customer : No, I will give thirty and a half.
ਹਲਵਾਈ:ਅੱਛਾ ਲਓ। halwāī : aččhā, lͻ́. Confectioner : All right, take it.

§ PRONUNCIATION
 
7.3 There are three tones in Punjabi. Only two, normal (unmarked) and high ( /'/ ), occured in the first six lessons. The third is low( /`/ ), Every Punjabi word has one of these three. There are many pairs of words which differ only in tones. If the tones are not correct your speech is likely to be misunderstood.
 
  The following words illustrate the three tones. Your instructor will read them in the order in which they are listed. Listen carefully for the difference. Then he will pronounce them in some other order. Try to identify the tones. After you have had some practice just listening, try pronouncing them after your instructor, carefully imitating his model.
 
Gurmukhi Transcription Gurmukhi Transcription Gurmukhi Transcription
ਲ੍ਹਾ lā̀ ਲਾ ਲਾਹ lā́
ਝਾ čā̀ ਚਾ čā ਚਾਹ čā́
ਨ੍ਹਾ nā̀ ਨਾ ਨਾਹ nā́
ਘਰ kàr ਕਰ kar ਕਲ੍ਹ kál
ਭਾਣ pā̀ṇ ਪਾਣ pāṇ ਪਾਹਣ pā́ṇ
ਭਾਰ pā̀r ਪਾਰ pār ਪਾਹਰ pā́r
ਭੈਣ pɛ̀ṇ ਪੈਣ pɛṇ ਪੈਹਣ pέṇ
ਧੀਰ tī̀r ਤੀਰ tīr ਤੀਹਰ tī́r
ਧੀਰਾ tī̀rā ਤੀਰਾ tīrā ਤੀਹਰਾ tī́rā
ਭਾਜੀ pā̀jī ਪਾਜੀ pājī ਮਾਝੀ mā́jī
ਝੋਰਾ čòrā ਚੋਰੀ čorī ਕੋਹਲੀ kólī


7.4 A slight difference in vowel length is correlated with difference in tone. A vowel with high tone is shorter than one with normal tone. A vowel with low tone is longer than one with normal tone. Vowel length is, therefore, an important clue in determining tones of words in sentences. Listen for these differences and make a special effort to imitate them in your practice.
 
7.5 In a sentence the "tune" is a combination of the intonation and the tone of the words. This means that it will require some experience to identify tones in context. You have worked on a number of Punjabi sentences, and you have drilled on the tones of isolated words. It would be useful to practice some sentences primarily for tone and intonation.  
  Imitate your instructor carefully as he pronounces the following, being especially careful to get the ‘‘tune’’ correct.  
 
Gurmukhi Transcription Translation
ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ। mɛ̃ kàr jāṇā. I must go to the house.
ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ। mɛ̃ pĩḍ jāṇā. I must go to the village.
ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ। mɛ̃ šέr jāṇā. I must go to the city.
ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ। mere kàr āo. Come to my house.
ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਓ। mere šέr āo. Come to my city.
ਓਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਏ। ó merā kàr e. That is my house.
ਓਹ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਏ। ó merā pĩḍ e. That is my village.
ਓਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਏ। ó merā šέr e. That is my city.
ਓਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਏ? ó merā kàr e? Is that my house?
ਓਹ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਏ? ó merā pĩḍ e? Is that my village?
ਓਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਏ? ó merā šέr e? Is that my city?
7.6

Gurmukhi Transcription Translation
ਇਕ ਰਸਗੁੱਲਾ ਲੈਣਾ ਏ। ik rasgullā lɛṇā e. I want one /rasgullā/.
ਇਕ ਅੰਬ ਲੈਣਾ ਏ। ik ãb lɛṇā e. I want one mango.
ਇਕ ਸੰਤਰਾ ਲੈਣਾ ਏ। ik sãtrā lɛṇā e. I want one orange.
ਇਕ ਕੇਲਾ ਲੈਣਾ ਏ। ik kelā lɛṇā e. I want one banana.
ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਏ। kúj pāṇī lɛṇā e. I want some water.
7.7

Gurmukhi Transcription Translation
ਦੋ ਰਸਗੁੱਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। do rasgulle lɛṇe ne. I want two /rasgulle/.
ਤਿੰਨ ਅੰਬ ਲੈਣੇ ਨੇ। tin ãb lɛṇe ne. I want three mangoes.
ਚਾਰ ਸੰਤਰੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। čār sãtre lɛṇe ne. I want four oranges.
ਕੁਝ ਕੇਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। kúj kele lɛṇe ne. I want some bananas.
7.8

Gurmukhi Transcription Translation
ਇਕ ਨਾਰੰਗੀ ਲੈਣੀ ਏ। ik nārãgī lɛṇī e. I want one orange.
ਇਕ ਜਲੇਬੀ ਲੈਣੀ ਏ। ik jalebī lɛṇī e. I want one /jalebī/
ਕੁਝ ਦਾਲ ਲੈਣੀ ਏ। kúj dāl lɛṇī e. I want some /dāl/.
7.9

Gurmukhi Transcription Translation
ਦੋ ਨਾਰੰਗੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। do nārãgīā̃ lɛṇīā̃ ne. I want two oranges.
ਤਿੰਨ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। tin jalebīā̃ lɛṇīā̃ ne. I want three /jalebīā̃/.
7.10

Gurmukhi Transcription Translation
ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਕਲਾਕੰਦ ਦੇਣਾ। ik killo kalākãd deṇā. Give me a kilo of /kalākãd/.
ਦੋ ਕਿੱਲੋ ਬਰਫੀ ਦੇਣਾ। do killo barfī deṇā. Give me two kilos of / barfī/.
ਦੋ ਸੰਤਰੇ ਦੇਣਾ। do sãtre deṇā. Give me two oranges.
ਤਿੰਨ ਨਾਰੰਗੀਆਂ ਦੇਣਾ। tin nārãgīā̃ deṇā. Give me three oranges.
ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ। kúj khāṇā deṇā. Give me some food.
7.11

Gurmukhi Transcription Translation
ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਕਲਾਕੰਦ ਪਾ ਦਿਓ। ṭokrī wič kalākãd pā dio. Put the /kalākãd/ in the basket.
ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਜਲੇਬੀਆਂ ਪਾ ਦਿਓ। ṭokrī wič jalebīā̃ pā dio. Put the /jalebīā̃/ in the basket.
ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਫਲ ਪਾ ਦਿਓ। ṭokrī wič phal pā dio. Put the fruit in the basket.
ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਸੰਤਰੇ ਪਾ ਦਿਓ। ṭokrī wič sãtre pā dio. Put the oranges in the basket.

7.12

Patterns 7.6, 7.7, 7.8 and 7.9 are affected by gender. Patterns 7.10 and 7.11 are not.
 
§ COUNTING  

7.13

The following numbers are all new. They should be practiced in the same frames as you used in 6.12. In addition, they can be practiced in any suitable sentences in this lesson. Twelve rupees a kilo would be a very less price for /jalebīā̃/, but it is still good practice, linguistically:
 
Gurmukhi Transcription Translation
ਯਾਰਾਂ yārā̃ ‘eleven’
ਬਾਰਾਂ bārā̃ ‘twelve’
ਤੇਰਾਂ terā̃ ‘thirteen’
ਚੌਦਾਂ čͻdā̃ ‘fourteen’
ਪੰਦਰਾਂ pãdrā̃ ‘fifteen’


You may find the following frame a good one to practice numerals in :
 
Gurmukhi Transcription Translation
ਦੋ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। do te do čār hũde ne. ‘Two and two is four’.